Når du lejer hos Finn-Inn Boxen


§ 1 Lejers betaling

Lejen betales månedsvis forud til den 1. Der fremsendes ikke lejeopkrævninger, men lejeren skal selv sørge for, at indbetaling sker til den konto, der er anført i lejekontrakten rum til opbevaring. Dersom betaling ikke sker rettidigt, er udlejeren berettiget til at gøre brug af § 10. ”Konsekvenser vedr. manglende lejeindbetaling”. Lejer har betalt et depositum på 1000 kroner. Dette beløb vil lejer få tilbage ved lejemålets ophør, hvis det ikke er nødvendigt for udlejer at istandsætte eller rydde op. Eller ved manglende leje indbetalinger efter lejemålets ophør.Dette fratrækkes også i depositummet.


§2 Regulering af lejen

Udlejer har ret til at regulere lejen med 2 måneds varsel. Meddelelse herom vil blive fremsendt pr. mail til den i lejekontrakten oplyste mail-adresse.


§ 3 Benyttelse

Rum til opbevaring må kun benyttes til oplagring. Dog er der visse forbehold. Det er forbudt at opbevare brandfarlige eller eksplosive væsker og varer, hvilket også betyder, at maskiner skal tømmes for olie, benzin og lignende væsker.

Det er ligeledes forbudt at opbevare dyr, mad eller ildelugtende produkter og medicin eller sundhedsskadelige materialer. Genstande, der indeholder væsker eller som kan bevirke skade på andre ting i rum til opbevaring, må kun opbevares, hvis de er forsvarligt pakket ind eller tømt for væsker.

Hvis lejers opbevarede ting bevirker skade på tredjemands genstande eller udlejers ejendom, er lejer erstatningsansvarlig.

Lejer er ikke berettiget til at foretage ændringer af det lejede.

Lejer har ingen fremlejeret af lejemålet. Lejer medbringer selv en hængelås til aflåsning af det lejede rum.

Udlejer garanterer en minimums temperatur i rumtilopbevaring på 6 grader.


§ 4 Adfærd

Opbevaring sker for lejers egen regning og risiko. Udlejer er ikke ansvarlig for evt. tab som følge af brand, tyveri, skadedyrsangreb, vandskade, hærværk el.lign. Det er lejers ansvar at tegne de fornødne forsikringer.


§ 5 Åbningstider

Rum til op bevaring har åbent alle uges dage fra kl. 08.00-20.00.


§ 6 Adfærd

Det er ikke tilladt at medbringe hunde og andre dyr i det lejede eller på ejendommen. Udlejer har ret til at bortvise lejer, hvis denne viser forulempende adfærd eller trusler herom i forhold til andre lejere eller ejendommens beboere.

Rygning eller indtagelse af andre rusmidler er forbudt på ejendommens område. Det er forbudt at fjerne materiel fra ejendommen.

Dette vil medføre politianmeldelse.

Hvis lejer efterlader sig genstande eller affald efter udflytning, vil dette uden varsel blive fjernet på lejers bekostning efter lejemålets ophør.


§ 7 Adgang til det lejede

Hvis en reparation eller vedligeholdelse af det lejede bliver nødvendig, må udlejer skaffe sig adgang til det lejede rum, såfremt han har givet lejer skriftlig meddelelse herom senest 3 dage i forvejen pr. mail til den i lejekontrakten oplyste mailadresse.


§ 8 Opsigelse

"Lejer kan opsige lejeaftalen med 1 måneds skriftlig varsel. Udlejer kan opsige lejeaftalen med 1 måneds skriftlig varsel. Opsigelsen sendes pr. mail til den i lejekontrakten oplyste mail-adresse."


§ 9 Adfærd

Det lejede rum er ny istandsat. Det skal afleveres i pæn stand igen.


§ 10 Konsekvenser vedr. manglende lejeindbetaling

Såfremt lejer ikke betaler lejen til tiden, bliver sagen allerede efter første ikke rettidig betaling videregivet til et inkasso firma eller fogedret. Dette sker uden yderlige varsel. Såfremt lejer ikke betaler lejen vil der i forbindelse med de oplagrede ting ske en umiddelbart fogedforretning, hvor fogedretten vil tage sig af de oplagrede ting.