Når du lejer hos Finn-Inn Boxen


1. Lejens betaling & regulering

1.1  Lejen betales forud den 1. i hver måned. Betalingen vil ske løbende og blive hævet på det betalingskort, som bliver oplyst i forbindelse med oprettelse af lejeaftalen. Hvis det oplyste betalingskort bliver ugyldigt eller af anden årsag ikke længere er aktivt, vil Finn inn boxen fremsende en mail hvori lejer bliver bedt om at registrere et nyt betalingskort. Det er lejers ansvar at et nyt betalingskort bliver registreret så betalingen kan fortsætte rettidigt. I den fremsendte mail fra Finn inn boxen, oplyses det hvordan lejer registrerer de nødvendige betalingsoplysninger.

Hvis lejer ikke vil tilmeldes automatisk betaling via betalingskort, pålægges der et faktureringsgebyr.

Ved betaling af dit månedlige abonnement, modtager du hver måned en kvittering på din oplyste e-mailadresse.

1.2  Udlejer har ret til at forhøje den månedlige leje med 3 % hvert år pr. 1. januar, uden yderligere varsel, medmindre andet er aftalt med lejer. Den nye lejepris beregnes med udgangspunkt i den før reguleringen gældende månedsleje. Herudover har udlejer ret til at regulere lejen med 2 måneders skriftligt varsel, og meddelelse herom vil blive sendt til den, af lejer, oplyste e-mailadresse.                                                                       

1.3  Hvis betalingen ikke sker rettidigt, er udlejer berettiget til at gøre brug af punkt 8. ”Konsekvenser ved manglende lejeindbetaling”. Ved for sen betaling, pålægges der er et rykkergebyr på kr. 100 pr. rykker.

1.4 Depositum: Medmindre andet er aftalt, betales der et depositum svarende til en måneds leje af det pågældende depotrum.


2. Opsigelse af lejemålet

2.1  Lejeaftalen skal være opsagt skriftligt til Finn inn boxen’s kontakt mail: post@finn-inn.dk, senest d. 15. i en måned, hvis lejeperioden skal ophøre ved udgangen af den pågældende måned. Dvs. f.eks. før den 15. januar, hvis lejer skal stoppe med betaling af depotrummet efter januar måned, ellers vil der blive hævet månedsleje for den efterfølgende måned.                                          

2.2  Udlejer kan frit opsige lejeaftalen med 12 måneders skriftligt varsel, med fraflytning ved udgangen af den pågældende kalendermåned.


3. Benyttelse af det lejede

3.1  Det lejede depotrum må kun bruges af lejer og lejers husstand. Depotrummet må ikke bruges til beboelse, som opholdsstue eller til længerevarende ophold.

3.2  Lejer har udelukkende brugsret til opbevaring i det lejede depotrum, og altså ikke områder uden for depotrummets areal.                                                                        

3.3  Depotrummet må kun bruges til opbevaring af tørt gods.

3.4  Det er forbudt at opbevare brandfarlige, eksplosive eller miljøfarlige genstande eller gods i det lejede. Opbevarede maskiner skal tømmes for olie, benzin og lignende væsker. Det er ligeledes forbudt at opbevare mad eller ildelugtende produkter og medicin eller sundhedsskadelige materialer.

3.5  Genstande, der indeholder væsker eller som på andre måder kan gøre skade på tredjemands genstande eller udlejers ejendom, må kun opbevares hvis de er forsvarligt pakket ind, eller tømt for væsker. Hvis lejers opbevarede genstande bevirker skade, er lejer erstatningsansvarlig.

3.6  Det er ikke tilladt at opbevare dyr i det lejede, og ligeledes ikke tilladt at medbringe hunde eller andre dyr på Finn inn boxen’s område.

3.7  Lejer skal behandle det lejede forsvarligt, og må ikke fortage ændringer på det lejede.

3.8  Lejer har ingen fremlejeret af lejemålet.

3.9  Rygning eller anden brug af åben ild er forbudt på hele Finn inn boxen’s område. Indtagelse af rusmidler er heller ikke tilladt på ejendommens område.

3.10  Hvis lejer eller lejers bekendte og familie opfører sig uhensigtsmæssig på nogen som helst måde, har udlejer ret til at bortvise vedkommende fra området.

3.11  Det er ikke tilladt at fjerne materiel for Finn inn boxen’s område, såsom sækkevogne, transportvogne eller lignede. Lejer må heller ikke låse udlejers materiel ind i det lejede depotrum. Fjernelse af materiel anses som tyveri.


4. Forsikring

Opbevaring sker for lejers egen regning og risiko. Udlejer er ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af brand, tyveri, skadedyrsangreb, vandskade, hærværk eller lignende. Det er lejers ansvar at tegne de nødvendige forsikringer.


5. Adgang til det lejede

5.1  Der er adgang til Finn inn boxen’s depotrum året rundt, alle ugens dage inklusive søn- og helligdage fra kl. 8.00 - 20.00, medmindre lejer har en særskilt aftale med udlejer. Der er adgang til lejede containere døgnet rundt hele året, som kan åbnes med den udleverede nøgle.

5.2  Lejer får ved lejeaftalens opstart udleveret en nøglebrik som bruges til at åbne porten til Finn inn boxen’s område, og det er lejers ansvar at opbevare denne sikkert så uvedkommende ikke får adgang til området. Hvis lejer mister nøglebrikken, skal udlejer kontaktes med det samme, så den pågældende nøgle kan blive spærret.

5.3  Lejer får udleveret en hængelås af Finn inn boxen ved opstart af lejemålet. Udlejer har ikke en nøgle til den udleverede lås, og derfor ikke adgang til lejers depotrum. Hvis nøglerne til hængelåsen bliver væk, så skal lejer betale for den udleverede lås.

5.4  Udlejer er berettiget til at skaffe sig adgang til det lejede hvis forholdende kræver det, herunder hvis der opstår farer for lækager eller skader. Udlejer er derudover berettiget til adgang til det lejede depotrum, ved eventuelle reparation eller vedligehold af det lejede, men lejer vil i det tilfælde blive kontaktet i god tid.


6. Fraflytning af det lejede

6.1  Det lejede forventes tømt og returneret i samme pæne stand som det blev udleveret i. Det lejede depotrums skal efterlades ryddet og rengjort, ulåst med porten åben. Nøglebrik samt hængelås inklusive nøgler afleveres til udlejer på Hammeren 2, 6800 i Varde, enten personligt eller i nøgleboks i døren.

6.2  Hvis det ikke bliver returneret i samme stand, er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer skal i istandsættelsesperioden også betale den månedlige leje.

6.3  Hvis lejer efterlader sig genstande eller affald efter udflytning, vil dette uden varsel blive fjernet på lejers bekostning efter lejemålets ophør. Udlejer beslutter hvad der skal ske med det efterladte. Er lejemålet ikke fraflyttet på den aftalte fraflytningsdag, bliver lejer afregnet for hele den efterfølgende måned. 


7. Øvrige bestemmelser

7.1  Ved ændring af adresse, telefonnummer eller e-mailadresse, skal det straks meddeles til udlejer. Finn inn boxen er ikke ansvarlig for meddelelser sendt til forkert oplyste kontaktinformationer, og lejer er derfor stadig bundet af de sendte beskeder.

7.2  Lejeaftalen igennem Finn inn boxen er ikke reguleret af lejelovgivningen.

7.3  Lejer skal ved ophold på Finn inn boxen’s område, være påklædt og må ikke udøve en opførsel som kan virke stødende eller utryg for andre lejere af depotrum, eller personale.

7.4  Lejer har ved lejeaftalens indgåelse, givet samtykke til af udlejer, i lejeperioden, kan kontakte lejer på telefon, sms og e-mail.


8. Konsekvenser ved manglende lejeindbetaling

8.1  Ved manglende betaling vil lejer modtage påmindelser/rykkere, som bliver sendt til den e-mailadresse, som lejer oplyste til Finn inn boxen, ved lejeaftalens indgåelse. Lejer opfordres til at betale det skyldige beløb snarest muligt, og der vil løbende blive pålagt rykkergebyrer på 100 kr. pr. rykker, pga. manglende betaling af leje.

8.2  Efter 11 dages manglende betaling, har udlejer ret til at forhindre lejers adgang til det lejede. Lejer vil igen få adgang til det lejede når det skyldige beløb er afregnet eller der er fundet en afdragsordning imellem lejer og udlejer.                             

8.3  Hvis lejer efter 3 rykkere fortsat ikke betaler det skyldige beløb, og der heller ikke indgås en aftale om en afdragsordning, kan lejemålet ophæves jf. pkt. 8.4, og det skyldige beløb vil blive overdraget til inkasso, samt fogeden hvis nødvendig.

8.4  Finn inn boxen kan hæve lejeaftalen, og lejer er forpligtet til at betale alle udgifter i forbindelse med ophævelse, samt evt. udsættelse eller bortskaffelse af lejers effekter. Dette kan håndhæves i nedenstående tilfælde:

:Ved manglende betaling af leje

:Hvis lejer, på trods af korrekt udførte procedurer, ikke vil give udlejer adgang til det lejede

:Hvis regler i pkt. 3 angående anvendelse af det lejede overtrædes, og lejer ikke retter ind efter indsigelse fra udlejer

:Hvis lejer vanrøgter det lejede, eller udlejers ejendom

8.5  Hvis lejer underskriver et frivilligt forlig inklusive en afdragsordning, får de 10 dage til at tømme og rydde det lejede. Afhenter lejer ikke det opbevarede inden for 10 dage som aftalt, bliver det bortskaffet uden varsel.


9. Fortrydelsesret

Lejer har 14 dages fortrydelsesret, inden lejeaftalens opstart. Efter lejeaftalens indgåelse og opstart er der indgået en bindende lejeaftale, hvorefter der ikke er fortrydelsesret. Se i stedet opsigelsesbetingelser under punkt 2.