Når du lejer hos Finn-Inn


Lejepris

www.finn-inn.dk kan lejer se vores udlejningspriser både inklusive og eksklusive moms. På lifte samt større materiel er priserne eksklusive 7% forsikring. Dette kan lejer finde oplysninger om på de enkelte udlejningsartikler på vores hjemmeside, eller spørge udlejer. Hvis forsikringstillæg ikke er nævnt under de enkelte udlejningsartikler, så er forsikringen inkluderet i udlejningsprisen.

Lejen beregnes ud fra hele den periode lejer har haft det lejede materiel, uanset om lejer har brugt det eller ej.

Vores lejepriser er som udgangspunkt eksklusive forbrugsmaterieler, såsom benzin, diesel, slibeskiver, brug af diamantslibesegmenter m.m., såfremt andet ikke er oplyst på hjemmesiden eller af udlejer. Forbrugsmaterieler faktureres lejer efter forbrug. Tilbehør er ikke inkluderet i udlejningsprisen, medmindre andet er oplyst. Tilbehør kan være kabler, slanger, skovle m.m.

Rengøring er ikke inkluderet i lejeprisen, og såfremt det lejede ikke returneres rengjort og i samme stand som ved udleveringen, bliver lejer faktureret 380,00 kr. pr. time ekskl. moms, som udlejer skal bruge på rengøring og istandsættelse.


Lejeperiode & risikoovergang

Ved afhentning af det lejede på udlejers på adresse, begynder lejemålet fra afhentningstidspunktet, og løber til og med den dag det returneres til udlejers adresse, medmindre andet er aftalt. Modtages det lejede inden kl. 7.30 beregnes afleveringsdagen ikke som en lejedag.

Hvis udlejer skal levere det lejede materiel til lejer, begynder lejemålet fra det tidspunkt kunden har modtaget det lejede, eller fra den aftalte leveringsdato, og løber til og med den dag lejer afmelder lejemålet, medmindre andet er aftalt. 

For privatkunder beregnes der altid leje pr. kalenderdag, og for erhvervskunder beregnes der leje ud fra en 5 dages arbejdsuge, såfremt det lejede ikke bruges i weekenden og på helligdage.

Ved leje af lifte og materiel regnes der med en 8 timers arbejdsdag, og anvendelse derudover beregnes som en ekstra arbejdsdag. Ved leje af materiel som ikke kræver mandskabsbetjening, såsom skurvogne, toiletvogne, affugtere, varmere, stillads m.m., beregnes lejeperioden altid efter kalenderdage.

Ved leje af biler regnes der leje pr. kalenderdag, hvilket betyder fra 00.00 til 24.00, medmindre anden aftale er blevet indgået med udlejer. Der er som udgangspunkt 100 kilometers kørsel inkluderet i lejeprisen pr. dag, hvorefter der vil være et tillæg pr. ekstra kørt kilometer, beregnet ud fra typen af udlejningsbil.

Ved leje af trailere, kan lejer vælge mellem en kort lejeperiode på op til 4 timers leje, eller leje i en dag/døgn, hvilket vil sige 24 timer fra det tidspunkt traileren er booket/reserveret. Hestetrailere er undtaget, hvor leje regnes pr. kalender dag.

Fra lejemålets begyndelse og indtil det er returneret til udlejer, eller indtil det lejede bliver afmeldt og afhentet af udlejer, bærer lejer risikoen og erstatningsansvaret for det lejede. Medmindre andet er aftalt, er lejer forpligtiget til at aflevere det lejede med en dags varsel. 


Afhentning & levering 

Afhentning af det lejede kan ske inden for Finn inn's åbningstid, som er mandag til fredag fra 7.00 - 16.30, og lørdag fra 8.00 - 11.00. Vi tilbyder efter aftale, afhentning af trailere, biler og udvalgt materiel, uden for vores åbningstid. Returnering af det lejede kan også ske uden for vores åbningstid efter aftale med udlejer.

Ved afhentning af udlejningsmateriel fra udlejers adresse, tilbydes der nedsat pris på leje af medfølgende maskintrailer til transport af det lejede materiel. Sørger lejer selv for transport af det lejede på egen trailer eller bil, er lejer selv ansvarlig for transportforsikring.

Ved levering og afhentning arrangeret af udlejer, betales transportomkostningerne af lejer, og vejledende priser på levering og afhentning, kan findes i nedenstående skema, som viser vores transportpriser inddelt i 3 priskategorier.


Udlejers ansvar & pligt

Det er udlejers pligt at det lejede materiel udleveres i driftklar, lovlig og forsvarlig stand til lejer. Ved mangler eller hvis det lejede bliver defekt, skal lejer give udlejer besked herom hurtigst muligt, så bedst mulige løsning kan igangsættes. Det er udlejers ansvar at få udbedret mangler og defekter på hurtigst og bedst mulig vis, og lejer skal ikke betale for det lejede i udbedringsperioden, såfremt lejer ikke selv er skyld i dette. 


Lejers ansvar & pligt

Det er altid lejers ansvar og pligt at bruge det lejede på forsvarlig og lovmæssig vis. Det lejede må kun anvendes af lejer, og ikke udlånes eller overdrages til 3. mand uden det er aftalt med udlejer. Større materiel, må kun anvendes på aftalt sted, og ikke flyttes uden at informere udlejer herom, bortset fra transport til og fra udlejers adresse. Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige det lejede, samt arrangere serviceeftersyn af det lejede, i samarbejde med lejer. 

Det lejede tilbageleveres rengjort og i øvrigt i samme stand som ved modtagelsen. Ved aflevering af det lejede, laver vi et eftersyn og evt. reparationer som følge af skader pga. overlast, forkert behandling eller lign., betales af lejer. Manglende rengøring betales også af lejer. Skader eller defekter, skal meddeles til udlejer inden for de første 24 timer, og lejer må ikke foretage eller lade foretage ændringer på det lejede materiel uden udlejers samtykke. Reparationsdage betragtes som lejedage, og der betales leje indtil det omfattede materiel er udlejningsklar igen. 

Lejer er i lejeperioden, forpligtiget til at foretage kontrol og driftmæssig vedligehold af det lejede. Det kan eksempelvis være kontrol af hydraulikolie, motorolie, væskestand på batterier, smøring, og generelt holde det lejede rengjort og i driftklar stand. Benyt kun godkendte driv- og smøringsmidler til det lejede, og kontakt altid udlejer hvis i tvivl.


Forsikringsbetingelser

Alt udlejningsmateriel samt biler og trailere er kasko- og ansvarsforsikret. Forsikringen dækker brand-, tyveri, vand-, hærværk, samt anden pludselig opstået skade på det lejede i henhold til forsikringselskabets bestemmelser. Skader, som opstår ved forsætlighed, grov uagtsomhed eller anden misligholdelse udvist af lejer, dækkes ikke af forsikringen, men afholdes således fuldt ud af lejer. Ligeledes er bortkomst af materiel, samt hærværksskader, der udelukkende rammer ruder/glas, ikke dækket af forsikringen og erstattes fuldt ud af Lejer.

Skader forårsaget af materiel såsom oliespild, belægningsskader m.v. dækkes ikke af forsikringen. Simpelt tyveri dækkes ikke af forsikringen herunder tyveri fra containere og skurvogne der ikke kan dokumenteres aflåst.

Uindregistrerede selvkørende arbejdsmaskiner er lovpligtig ansvarsforsikret, når de er i brug som køretøj, men forsikringen omfatter ikke skader, der sker når det lejede er i brug som arbejdsredskab.

Lejer er ansvarlig og hæfter for alle skader der sker på det lejede materiel inden for lejeperioden, uanset om det er hændeligt eller på grund af fejl fra lejers side. Lejer bærer også ansvaret, hvis det lejede materiel medfører eller påføre skade på 3. mand i lejeperioden.

Udlejer kan ikke stilles til ansvar for eventuelt tab eller skade, der kan sættes i forbindelse med det lejede materiel. Eksempelvis lejers forsinkede levering af projekt, tidstab, driftstab eller lignende.

Finn inn's forsikring beregnes på lifte og større materiel som et tillæg på 7% af nettoprisen pr. enhed, pr. lejedag. På biler, trailere og mindre materiel er forsikringen inkluderet i lejeprisen.

Sørger lejer selv for transport af det lejede på egen trailer eller bil, er lejer selv ansvarlig for transportforsikring.

Ved billeje er selvrisikoen ved enhver skade på 6.000,00 kr. inklusive moms, med mulig for at tilkøbe en selvrisikoforsikring - se priser på dette under de forskellige udlejningsbiler.

Lejer hæfter med en selvrisiko på enhver skade beregnet ud fra værdien af det samlede konstaterede tab pr. udlejningsenhed. Med i beregningen er reparationstid, materialer, transport, samt tabt leje fortjeneste. Ved tyveri og totalskade beregnes tabet svarende til nyværdi, når materiellet er mellem 0-3 år gammelt. Er materiellet mere end 3 år gammelt, beregnes efter dagsværdi.

Tabel med selvrisiko oversigt, kan findes længere nede på siden.


Ophævelse 

Hvis lejer misligholder Finn inn's lejebetingelser eller betalingsbetingelser, kan udlejer uden varsel tage det udlejede tilbage, på lejers regning. Dermed er udlejer ved enhver misligholdelse af betingelserne, berettiget til ophævelse af den indgåede lejekontrakt. 


Betalingsbetingelser 

Hvis ikke andet er aftalt med udlejer, betales der kontant for det lejede materiel ved udlevering/afhentning på udlejers adresse. Hvis lejeprisen kan variere på grund af eventuelle forbrugsomkostninger mv., er udlejer berettiget til at kræve et depositum forud for lejemålets begyndelse, og lejer vil ved aflevering af det lejede blive færdigafregnet.